• GLogistics 2017: Supply Chain Network
    GLogistics 2017: Supply Chain Network
  • IBC's mission is to help students who study International Business, Foreign Trade, Commerce and Business Administration participate in such activities like cultural exchange, learning programs, internship...

Bài mới  • GLogistics 2015: CTV tiềm năng

    GLogistics 2015: CTV tiềm năng

    Bạn là sinh viên năm nhất, chưa có kinh nghiệm hay bất kỳ việc gì để có thể chuẩn bị tốt một chương trình? Bạn là sinh viên năm hai, và luôn luôn thấy đám bạn của mình chạy đôn chạy đáo lo cho chương trình này, “set up” cho..