Articles Posted by the Author:

  • Đánh giá một chuỗi cung ứng

    Đánh giá một chuỗi cung ứng

    “Làm sao để đánh giá chuỗi cung ứng của mình?” là câu hỏi mà tôi thường gặp. Và tôi cũng thường gặp những câu hỏi như : “Làm sao để đánh giá nhà cung cấp của mình” hay như “Làm sao để đánh giá nhân viên của mình”. Tôi có..