Bài học thuật – Supply Chain Network

 CHUỖI CUNG ỨNG:

✤ Một chuỗi cung ứng là một hệ thống các tổ chức, con người, các hoạt động, thông tin và các nguồn lực liên quan đến việc di chuyển một sản phẩm hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp đến khách hàng.

✤ Các hoạt động của chuỗi cung ứng bao gồm việc chuyển đổi các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu và các thành phần thành một sản phẩm hoàn chỉnh được giao cho khách hàng cuối cùng.

✤ Trong các hệ thống chuỗi cung ứng tinh vi, các sản phẩm đã qua sử dụng có thể nhập lại chuỗi cung ứng tại bất kỳ điểm nào mà giá trị còn lại có thể tái chế. Chuỗi cung ứng kết nối chuỗi giá trị.

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG:

✤ Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm việc lập kế hoạch và quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến tìm nguồn cung ứng, mua sắm, chuyển đổi, tất cả các hoạt động quản lý hậu cần, tiếp thị, bán hàng, thiết kế sản phẩm, tài chính và công nghệ thông tin.

✤ Điều quan trọng là sự phối hợp và hợp tác với các đối tác kênh, những nhà cung cấp, trung gian, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và khách hàng.

✤ Về bản chất, quản lý chuỗi cung ứng kết hợp cung cấp và quản lý nhu cầu trong và giữa các công ty.

MÔ HÌNH CHUỖI CUNG ỨNG:

✤ Mô hình SCOR (Supply – Chain Operations Reference – Mô hình tham chiếu chuỗi cung ứng) được phát triển bới công ty tư vấn PRTM (bây giờ là một phần của PricewaterhouseCoopers LLP – PwC) đã được xác nhận bởi hội đồng chuỗi cung ứng (Supply – Chain Council – SCC) và trở thành công cụ chẩn đoán tiêu chuẩn cho các yếu tố công nghiệp trong quản trị chuỗi cung ứng.

✤ SCOR đo lường toàn bộ hiệu suất chuỗi cung ứng, bao gồm thực hiện giao hàng và thực hiện đơn hàng, sản xuất linh hoạt, chi phí bảo hành và quá trình gửi trả về, hàng tồn kho, các lượt tài sản, và các yếu tố khác…
Ngoài ra còn có rất nhiều mô hình khác.

(Tổng hợp)

 

Comments

comments